Re: TurkBirDev >> Digest Number 1525

Sayin Mehmet Kilic,

Merhaba. Yanitlarinız için tesekkür ederim.  Yazinizda dediniz ki:

"Sayın Polat,
 

Verdiginiz bilgiler için tesekkür ederim;insallah
bunlar bir zorlama mahsulü degildir.
Ben verdiginiz malumatla ilgili bir yorum
yapmayacaım;çünkü o konu ayrı bir ihtisas alanı ve bu
konuda çalıanların verdikleri bilgileri aksi
ispatlanmadıkça dogru kabul etmek durumundayız."
 
 
Ingilizce "CONGRATULATIONS" sözcügüile verdigim bilgiler bir zorlama mahsulu degil tersine sözde "Hind-Avrupa"dillerine ait,gerçekte Türkçe sözcük ve ifadelerin yeniden yapilandirilmaları, baska bir deyimle "anagram" yapma neticesi ortaya çikan ve Türkçeye aykırı yapıda sözcüklerde gizlenmis olan Türkçe sözleri görme yeteneginin mahsulüdür. Bu konuyu gün isigina çikaran benim ve Polat Kaya Arsivi bu konuyu enine boyuna inceleyen ve tartisan yazilarla doludur. Verdigim bilgiler, diller hakkında "dogru imis gibi" bilinenlerin ve tanıtılanların dogru olmadigini ispatlamaktadir. Yukaridaki son cümlenizle ilgili olarak sunu da belirtmek isterim ki, aksine ben de kisisel olarak her dogru imis gibi bilinenlerin ve tanıtılanların dogru oldugunu kolaylikla kabul eden birisi degilim. Bu yönden aramizda fark oldugunu görüyorum. Bununla beraber farkli görüsününüzü bildirdiginiz için çok sagolun. 
 

Üçlü Gök Tanri kavramina itirazinizin oldugunu belirtmissiniz.  Itiraziniza konu olan üçlü Gök Tanri kavrami Türk töresinde GÖK TANRI, GÜN TANRI ve AY TANRI olarak da bilinir. Bu demektir ki bildirdigim "uuçluuluuk" Tuurk duunyasinda çok öncelerinden beri bilninmektedir. Fakat asil önemlisi eski Turan dünyasinda Günes ve Ay Gök Tanrinin gözleri olarak bilinirdi. OGUZ adi bunun belgesidir. Günes ve Ay "O-GÖZ" seklinde tanimlandıgında OGUZ adina dönüsür. Gözleri OGUZ olan Gök Tanrinin kendisi de OGUZ dur. OGUZ adi AGUZ seklinde Türkçe" sözü, konusmayi ve dili" temsil eder. Dolayisiyle SÖZ (DIL, KONUSMA) da bir yaratici tanri gibidir. O kavramlara ad verendir. Bir Dede Korkuttur.  "AGUZ" ayni zamanda yaratıga ait  gövdenin de hayat kaynagidr.

OGUZ adı Türkçede OKUZ seklinde BOGA kavramini da temsil eder ki Gök Tanri ve Günes yaratilicilgi sebebiyle, bir ATA ve/veya BOGA kimligindedir. Onun için Gök Tanri, Günes ve Ay eski Turan duunyasinda BOGA simgesi ile tanimlanirdi. Eski Mısır (Masar) da, ki onlarda Turanli Tur/Türk/Oguz kavimleri idiler, Günes ve Ay, Tanri OSIR'in (OSIRIS) sag ve sol gözleridir. O-Gözler ki birisi alev alev yanan günes olup Gök Tanrinin ULU KOR ve GÖR (gören) GÖZüdür ve digeri ise AY olup  görmeyen ULU KÖR GÖZüdür. OSIR ki bu ad "AS ER" (Az Er, Hazer, Hazar, Bir Er, Essiz Er), "US ER" (Bilge Er), ve OS ER (AUS / AGUZ ) sekillerinde Gök Tanri OGUZ un çesitli adlaridir. OGUZ  adi  OGUZ/TUR/TÜRK insaninn da adidir. 

Eski Oguz insani beyin gücüyle Gök Tanri kavramini bulmus, onu toplumsal ortak "bilgi" hazinesine yerlestirmis ve onunla sarmas dolas medeniyetler gelistirmistir. Bu arada kisi kendi "bilgeligi ile" ermislig ve Tanriya yaklasmisligı da temsil eder.  OGUZ ER (OGUZ KAGAN)  yahut "OSIR" evrensel, tek ve yaratici GÖK ATA TANRIDIR. Bunun baska bir adi da  Türkçe "BIR O" sözüdür ki bu ad Masar hakanlarinin kendilerine verdikleri PERU (Firavun) adidir. Baska bir ad da "AMEN" (AMUN) sekillerinde olan  "O MEN" adidir ki hep dualarin sonunda "AMIN/AMEN" diye anılır ve günümüze kadar gelmistir. Günümüzde Katolik inancına temel olan "üçlülük" kavrami aslinda Hiristiyan dünyasina ait olmayip eski Tur/Turk/Oguz dünyasina ait bir kavramdir. Bu kavram, eski Türk dünyasi dinine karsi yapılan karalamalar neticesi Türk dünyasindan yok edilirken, diger taraftan da Hiristiyan dünyasina asirilmis ve onlara mal edilmistir.  Bu eski dünya medeniyetinin karalanmasi ve talani M.Ö. birinci bin yilda daha da siddetlenerek, çesitli kelime oyunlari ve efsaneler yaratilmak suretiyle, yeni dinlerin dogmasi ile  neticelenmistir.  Günümüzde Hiristiyan dini sistemine aitmis gibi görünen pek çok kavramlar aslinda "PAGAN" diye adlandirilan eski Turanli Tur/Türk/Oguz dünyasinin yarattigi medeniyet eserleridir. 

Elbetteki Gök Ata Tanri kavrami tek tanri kavramıdır.  Zira bu inançda günesi, ayi  ve evreni yaratan da yine Gök Tanridir.  Bu Tek Tanri kavrami çok eskiden beri Turanli Tur/Türk/Oguz insanlarinin medeniyetleri ile baslamis ve baska gruplara da geçmistir. Oguz Kagan destaninda, Oguz Kaganin alti oglu vardir ki bunlar isik huzmeleri arasinda bulunan iki anadan dogan GÜN-HAN, AY HAN, GÖK-HAN, DAG HAN, DENIZ HAN ve YILDIZ-HAN kavramlaridir. Bu kavramda Gün Han günesi temsil eder ki O içinde bulundugumuz günes sisteminde her varligin inkar edilemez hayat kaynagidir. 

Ikinci iletinizde belirttiginiz gök yeleli Gök Böri (Gök kurt) kavrami ise bir anlaminda Gök'ü ve digerinde GÖK BIR-O seklinde yine Gök Tanriyi temsil eder.  Böylece Oguz Kaganin ordulari her ne yöne yönelse yine önlerinde giden bir gök yeleli Gök Böri'yi görüürler.  Sizin de belirttiginiz gibi Gök adı "kutlu" ve "nurlu" olusu temsil ettigine göre benim "gök" için dediklerimden farkli degildir.  

 

 

Selam ve sevgi ile,

Polat Kaya


 

2b. Re: Ingilizce " CONGRATULATIONS" sözcügü ve onun Türkçe kökü hakkind
    Posted by: "Mehmet KILINC" mehmet_kilinc49@... mehmet_kilinc49
    Date: Sun May 6, 2007 3:13 pm ((PDT))
 
Say€ ¦ın Polat,
Verdi€ ¦ğiniz bilgiler i€ ¦çin te€ ¦şekk€ ¦ür ederim;in€ ¦şallah
bunlar bir zorlama mahsul€ ¦ü de€ ¦ğildir.
Ben verdi€ ¦ğiniz mal€ ¦ûmatla ilgili bir yorum
yapmayaca€ ¦ğım;€ ¦çünk€ ¦ü o konu ayr€ ¦ı bir ihtisas alan€ ¦ı ve bu
konuda € ¦çal€ ¦ışanlar€ ¦ın verdikleri bilgileri aksi
ispatlanmad€ ¦ık€ ¦ça do€ ¦ğru kabul etmek durumunday€ ¦ız.
Benim itiraz€ ¦ım "g€ ¦ök" kelimesi ile eski T€ ¦ürk dini
hakk€ ¦ında ileri s€ ¦ürd€ ¦üğün€ ¦üz "€ ¦üçl€ ¦ü (g€ ¦ün,ay,g€ ¦ök) tanr€ ¦ı"
inanc€ ¦ınad€ ¦ır.
Eski T€ ¦ürklerde tek tanr€ ¦ı inanc€ ¦ı oldu€ ¦ğu konunun
uzmanlar€ ¦ı taraf€ ¦ından ifade edilmektedir.G€ ¦ün,ay ve g€ ¦ök
birer tanr€ ¦ı de€ ¦ğil,birer kutlu varl€ ¦ıkt€ ¦ır."K€ ¦ök Tengri"
ifadesi de "G€ ¦ök Tanr€ ¦ı"y€ ¦ı de€ ¦ğil "kutlu-nurlu- g€ ¦ök"€ ¦ü
ifade etmekte olsa gerektier.€ ¦Çünk€ ¦üOrhun
Kitabelerindeki "€ ¦Üze k€ ¦ök tengri asra yag€ ¦ız yir
k€ ¦ıl€ ¦ınd€ ¦ıkta ikin ara kisi ogl€ ¦ı k€ ¦ıl€ ¦ınm€ ¦ış" ifadesinde de
a€ ¦çık€ ¦ça g€ ¦ör€ ¦üld€ ¦üğü gibi "k€ ¦ök tengri" yaratan de€ ¦ğil
yarat€ ¦ıland€ ¦ır ve d€ ¦ünyay€ ¦ı € ¦çevreleyen madd€ ¦î g€ ¦ök i€ ¦çin
kullan€ ¦ılmaktad€ ¦ır.(Tengri tek ba€ ¦şına "Tanr€ ¦ı'y€ ¦ı ifade
eder;Tanr€ ¦ı dasonsuzlukta aranm€ ¦ış ve yaratan Tanr€ ¦ı ile
^yarat€ ¦ılan tanr€ ¦ıy€ ¦ı yani g€ ¦öky€ ¦üz€ ¦ün€ ¦ü ay€ ¦ırt emek i€ ¦çin
g€ ¦öky€ ¦üz€ ¦ü i€ ¦çin "k€ ¦ök" s€ ¦ıfat€ ¦ın€ ¦ı kullanm€ ¦ışlard€ ¦ıri.Ayr€ ¦ıca
O€ ¦ğuz Han€ ¦ı'€ ¦ın yerin k€ ¦ız€ ¦ından olan
o€ ¦ğullar€ ¦ın€ ¦ın(€ ¦Üçoklar€ ¦ın) en b€ ¦üy€ ¦üğü olan "G€ ¦ök" de k€ ¦üçük
karde€ ¦şleri"Da€ ¦ğ" ve "Deniz" gibi yerle ilgili isimlerle
 adland€ ¦ır€ ¦ılm€ ¦ışlard€ ¦ır ki derece bak€ ¦ım€ ¦ından g€ ¦öğün
k€ ¦ız€ ¦ından do€ ¦ğan "G€ ¦ün,Ay ve Y€ ¦ıld€ ¦ız"dan (Bozoklardan)daha
alttad€ ¦ır.O€ ¦ğuz Handan gelen devlet t€ ¦öresi,hakanl€ ¦ık
hakk€ ¦ı ve € ¦ül€ ¦üş € ¦üzeni de buna g€ ¦öredir.
Bu konuda Prof.Osman Turan,Prof.Bahaeddin € ¦Ögel ile
Prof.Hikmet Tanyu'nun eserlerine bakmak k€ ¦âfi
gelecektir san€ ¦ır€ ¦ım.
Sayg€ ¦ılar sunar,€ ¦çal€ ¦ışmalar€ ¦ın€ ¦ızda ba€ ¦şar€ ¦ılar dilerim.
--- Polat Kaya <tntr@...> wrote:
 

Hide message history

>   Degerli Arkadaslar,
> 
> Sizlerle bir Ingilizce s€ ¦özc€ ¦üg€ ¦ün€ ¦ün ve onunla ilgili
> bir ka€ ¦ç Latin ve 
> Greek s€ ¦özc€ ¦üklerinin k€ ¦ökenini paylasmak istedim. 
> S€ ¦özc€ ¦ük "kutlamak,  
> tebrik etmek" anlamini i€ ¦çeren  "CONGRATULATIONS"
> s€ ¦özc€ ¦üg€ ¦üd€ ¦ür.
> 
> 
> Ingilizce CONGRATULATIONS 

2c. Re: Ingilizce " CONGRATULATIONS" sözcügü ve onun Türkçe kökü hakkind
    Posted by: "Mehmet KILINC" mehmet_kilinc49@... mehmet_kilinc49
    Date: Sun May 6, 2007 3:14 pm ((PDT))
 
Say€ ¦ın Polat,
€ ¦Önceki yazd€ ¦ıklar€ ¦ıma  € ¦şunlar€ ¦ı da eklemek istiyorum.
G€ ¦ök s€ ¦ıfat€ ¦ı T€ ¦ürk'e getirilince Kutlu T€ ¦ürk,nurlu T€ ¦ürk 
anlam€ ¦ı ta€ ¦şır ve T€ ¦ürklerin il€ ¦âh€ ¦î bir kaynaktan
geldi€ ¦ğine i€ ¦şaret eder.O€ ¦ğuz Han'a yol g€ ¦österen bozkurt
(as€ ¦ıl ad€ ¦ı "k€ ¦ök b€ ¦öri") da g€ ¦ök t€ ¦üyl€ ¦üd€ ¦ür ki bu da onun
g€ ¦ökten geldi€ ¦ğininin,ilah€ ¦î kaynakl€ ¦ı olu€ ¦şunun
g€ ¦östergesidir.Ayn€ ¦ı € ¦şekilde O€ ¦ğuz Han da ilah3i kaynakl€ ¦ı
oldu€ ¦ğu i€ ¦çin destanda "g€ ¦ök y€ ¦üzl€ ¦ü" olarak tasvir
edilmektedir.
 
--- Polat Kaya <tntr@...> wrote:
 
>   Degerli Arkadaslar,
> 
> 

iletinin geri kısmı kesilmistir.